Услуги

Счетоводните услуги включват:

 1.   Счетоводно отразяване на всички първични документи (фактури, протоколи, банкови извлечения и т.н.)
 2. Изготвяне и подаване на месечни декларации и дневници по ЗДДС
 3. Следене и подаване на текуща информация за вземания и задължения
 4. Счетоводно приключване, изготвяне на текущи и годишни справки, отчети и декларации
 5. Представителство и защита по време на ревизии и проверки от НАП, НОИ и други
 6. Изготвяне на ведомости за заплати и платежни документи за месечните и годишните осигуровки и данъци
 7. Трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, служебни бележки,  удостоверения,  длъжностни характеристики, трудови и осигурителни книжки
 8. Изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори, декларации образец 1 и 6 към НАП
 9. Обработка и подаване на болнични листове в НОИ, следене на плащанията на обезщетенията
 10. Подаване на всички месечни и годишни декларации с електронен подпис
 11. Възможност за трудова медицина